Vi utfører periodisk kontroll av IBC/ADR tanker.

Kravet til periodiske kontroller av IBCer er beskrevet  i Forskrift om landtransport av farlig gods.

 

Kap. 6.5.4.4.1 beskriver følgene kontrollpunkter:

 

Hvert to og et halvt år:

 • At IBC har utførelse og merking iht sertifikat.
 • Utvendig tilstand.
 • At driftsutstyret virker som det skal.
 • Tetthetsprøving.

 

Hvert femte år:

 • At IBC har utførelse og merking iht. sertifikat.
 • Innvendig tilstand.
 • Utvendig tilstand.
 • At driftsutstyret virker som det skal.
 • Tetthetsprøving.

 

En rapport fra hver kontroll og prøving skal oppbevares av eieren av IBCen i det minste inntil neste kontroll eller prøving.

Det er tankeier sitt ansvar at periodisk kontroll er utført og at tanker er godkjent, og at dette kan dokumenteres.

 

Vi er godkjent til å utføre disse kontrollene, så ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Kontakt Halvor Sveistrup på tlf. 950 70 625, sertifisert kontrollør av IBC/ADR tanker.

Les mer om dette på www.dsb.no.

oljetank

Tetthetskontroll av oljetank.

Vi utfører tetthetskontroll av oljetanker.

Som huseier er det du som er ansvarlig ved en oljelekkasje. For å sikre deg mot avkorting i forsikring er det viktig å ha kjennskap til hvordan regelverket sier at man bør behandle oljetanken, og hvilke forskrifter som gjelder i forbindelse med kontroll av oljetanken. Oljetanker har begrenset levetid. Nedgravde ståltanker som utsettes for både fuktighet når oljen kondenserer inne i tanken og fra jordsmonnet på utsiden, vil over tid ruste. Lekkasjer kan få store konsekvenser for miljø og helse.

Derfor har myndighetene laget et regelverk for hvordan nedgravde oljetanker bør behandles, men det er du som tankeier, som er ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillende stand.

Forskrift for nedgravde oljetanker

Miljøverndepartementet fastsatte 31. januar 1997 ‘Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker’ som del av Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).

 

Forskriften slår fast:

 1. Ansvarsforhold

Eier av bygget (grunneier) er ansvarlig for oljetanken.

Eier av bygget er også ansvarlig for de skader som følger av at en oljelekkasje om tanken går lekk.

 

 1. Meldeplikt

 

Kommunen skal ha skriftlig melding om tanker som legges ned.

Har du en oljetank som ikke er meldt inn skal den meldes inn til kommunen. Som oftest til brannvesenet.

 

Kommunen skal meldes fra på forhånd om en ny oljetank skal legges ned.

 

Tas tanken ut av bruk og/eller graves opp skal også dette meldes til kommunen, som oftest brannvesenet.

 1. Kontroll

Den tankansvarlige for oljetanken må iverksette tilstandskontroll for å sikre at tanken (og eventuelt tilhørende ledninger og pumper) til enhver tid er i betryggende stand.

 

Kontrollen skal gjennomføres som periodiske tilstands kontroller. Hyppigheten avhenger av tanktype og er spesifisert i forskriften:

 

 • Enkelt bunnet ståltank:
  Første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år.
 • Dobbeltbunnet ståltank:
  Første kontroll etter 15 år, deretter periodisk tilstandskontroll hvert femte år. En grundig utført og dokumentert tetthetsprøving av dobbeltbunnen er tilstrekkelig tilstandskontroll.
 • Korrosjons beskyttet ståltank:
  Første kontroll etter 20 år. Denne tilstandskontrollen benyttes i fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
 • Glassfibertank (GUP):
  Det skal gjennomføres trykktesting omlag to år etter nedgraving. Ved tilfredsstillende resultat gjennomføres ordinær førstegangskontroll ved 30-års alder. Denne avgjør fastsettingen av senere kontrolltidspunkt og kontrollintervaller.
 • Dobbeltvegget tank:
  Et kontinuerlig overvåkningssystem er tilstrekkelig kontroll. Det skal føres en revisjonsbok der service, alarmer, reparasjoner og funksjonsprøvinger loggføres.
 • Re kondisjonert ståltank:
  Første kontroll etter 10 år, deretter periodiske tilstander hvert femte år.

 

Kontrollen skal dokumenteres overfor kommunen. Tilstandskontroll av tanken må utføres av personell med tilstrekkelig kunnskap for å vurdere tankens tilstand.

 

 1. Tanker ute av bruk

Oljetanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles ha restolje. Derfor utgjør oljetanker en forurensingsrisiko selv om du ikke lenger bruker oljefyren. Derfor slås det i lovverket fast at hvis det oljefyrte oppvarmingssystemet fjernes, skal også oljetanken fjernes.

Tanker som tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig.

Tillatelse til å la tanken ligge skal søkes hos brannvesenet. Brannvesenet er den instansen som har myndighet til å gi dispensasjon i forhold til det gjeldende regelverket.

Tanker som er gitt tillatelse til å bli liggende skal rengjøres før de eventuelt kan fylles med sand eller grus.

Forskriften gjelder i utgangspunktet for tanker over 3200 liter, men kommunen kan vedta at forskriften skal gjelde alle nedgravde oljetanker uansett størrelse. En del kommuner har vedtatt en slik lokal forskrift.

 

 

Fjerning av oljetanker og anlegg

Oljetanker regnes som farlig avfall, og må rengjøres. Etter rengjøring utstedes det et sertifikat som sier at tanken er rengjort og gassfri. Den kan da leveres til godkjent avfallsplass.

Oljefyrte ildsteder og anlegg uten oljerester regnes ofte som blandet metall, og kan leveres inn på avfalls-stasjoner. Er det derimot oljerester i ildstedet/anlegget (for eksempel i form av aske og sot) er også anlegget regnet som farlig avfall, og skal behandles deretter.

 

Halvor Sveistrup AS utfører tilstandskontroll og oppgraving/fjerning av oljetanker.